Privacy wetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG)

De Vereniging Jong Nederland Siebengewald hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Jong Nederland Siebengewald houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande,
Contactgegevens:
  Secretariaat: Jong Nederland Siebengewald
  Wethouder Breekstraat 7
  5853 BJ Siebengewald
  Email: secretaris@jongnederlandsiebengewald.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Jong Nederland Siebengewald verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van (nieuws)brieven
 • Het beheren van het ledenbestand
 • Het versturen van facturen
 • Telefonisch contact onderhouden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de leden vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • I.D kaart nummer/Paspoort nummer
 • Verzekeringsnummer
 • Medicatie

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Ledenadministratie kinderen en leiding, email en nieuwsbrieven (PION ledenadministratie, Jong Nederland Limburg)
 • Voor leiding (Verklaring Omtrend Gedrag, VOG, JUSTIS/Ministerie van Justitie)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Wij als Jong Nederland Siebengewald doen er alles aan gelegen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Bewaartermijn
Jong Nederland Siebengewald bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Gegevens zoals een kopie van uw identiteitsbewijs zullen niet worden opgeslagen en na verstrekking direct verwerkt worden door het secretariaat.
 • Na gebruik zullen wij ervoor zorgdragen dat deze kopiëen zorgvuldig en volgens de richtlijnen worden vernietigd door het secretariaat.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Hiervoor dient u schriftelijk een aanvraag in te dienen bij de secretaris van Jong Nederland Siebengewald. Uw aanvraag zal dan uiterlijk binnen 6 weken behandeld worden binnen het bestuur van de vereniging.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Jong Nederland Siebengewald.

Reageren is niet mogelijk